City office

Prague

Phone:
+420 725 430 120
+420 724 202 104
Mob:
prague@airmoldova.md
Email:
Krakovsk√° 1695/21, 110 00 Prague 1